Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, pragniemy poinformować, że jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.
Informujemy, że administratorem pozyskanych w drodze zawarcia umowy pośrednictwa danych osobowych jest: 
1. Damian Linkner, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Damian Linkner”, z siedzibą w miejscowości Omule 39, 14-260 Lubawa, NIP 744-169-14-68 .
2. Lidia Barasińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „IIS Lidia Barasińska”, z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 7a/1, 10-442 Olsztyn, NIP 739-369-83-07 oboje prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Home Liberty s.c., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 1 lok. 8, 10-442 Olsztyn, NIP 739-385-92-88.

Dane zebrane w drodze zawarcia umowy pośrednictwa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Dane zebrane w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania. 
Dane zebrane w drodze zawarcia umowy pośrednictwa przetwarzane są nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ). Przetwarzanie obejmować będzie czynności, które nie są niezbędne do wykonania umowy, ale ułatwią jej wykonanie.
Dane osobowe zbierane są w celu wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, której stroną jest administrator. Podanie zbieranych danych jest niezbędne do zrealizowania umowy pośrednictwa.

Kontakt z administratorem możliwy jest: 
1. w formie pisemnej pod adresem ul. Kołobrzeska 1 lok. 8, 10-442 Olsztyn ;
2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 664 017 417 ;
3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności wprowadzenie danych do programu zarządzania ofertami z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi, który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program, tj. „Galactica” Spółka Jawna Raatz i Wspólnicy z siedzibą ul. Fordońska 189, 85-739 Bydgoszcz, NIP 5542637995. 
Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu pośrednika. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem w wykonywaniu umowy pośrednictwa.
Zebrane dane ujawnione mogą zostać potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Pana/Panią nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Pan/Pani będzie zainteresowana.

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz do chwili wykonania umowy przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują administratorowi żadne roszczenia. 
Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Facebook